לשיחת ייעוץ
077-2050041​

עורך דין פלילי, עורך דין פלילי בתל אביב
tay
ozin
איתי רוזין ושות׳, משרד עורכי דין
Itay Rozin & Co.Law Office
דף הבית >> פסיקה >> זיכוי בעקבות אי קיום שימוע
 
ראו את ההחלטה הבאה של בית המשפט המחוזי בת"א, אשר הורה על מחיקת כתב אישום לאור העובדה שלא כובדה זכות הנאשם ליידוע ושימוע.

                                                           
רקע עובדתי:
1. ביום 6.5.2009 הוגש לבית משפט זה כתב אישום המייחס לנאשם שתי עבירות אינוס לפי סעיפים 345(א)(1) ו- 345(א)(4) לחוק העונשין תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין") ועבירת תקיפה חבלנית לפי סעיף 380 לחוק העונשין. על פי הנטען בכתב האישום, העבירות נעברו ביום 23.4.09.
 בד בבד עם הגשת כתב האישום, הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים, לפי סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים ) תשנ"ו - 1966 (להלן: "חוק המעצרים").
 הנאשם נעצר מכוח סעיף 13 לחוק המעצרים לצרכי חקירה ביום 24.4.09.
ביום 28.4.09 לבקשת המשטרה שוחרר על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים ובכללם "מעצר בית".
 
2. בישיבת המענה הראשונה לכתב האישום העלה הנאשם טענה מקדמית אשר ניתן לסווגה, הן כטענת "פגם או פסול בכתב האישום" על פי סעיף 149(3) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב - 1982 (להלן: "חסד"פ") (ראה: קדמי סדר הדין בפלילים, חלק שני ע' 942), והן כטענת "הגנה מן הצדק" לפי סעיף 149(10) לחסד"פ (ראה תפ (ת"א) מדינת ישראל נ. רונית בן רובי (טרם פורסם), [פורסם בנבו], שקבלתה מחייבת מחיקת כתב האישום על אתר.
 הטענה היא, כי טרם הגשת כתב האישום נגד הנאשם, לא מילאה המדינה חובותיה לקיים את זכויות "היידוע" ו"השימוע" שבסעיף 60א'(א) לחסד"פ דהיינו לא נשלחה לנאשם הודעה כי הועבר אליה חומר חקירה ביחס לעבירת פשע בעניינו, לפי סעיף 60 א' (א) לחסד"פ ולא אפשרה לו לפנות בבקשה להימנע מהגשת כתב האישום, לפי סעיף 60א' (ד) לחסד"פ.
 
3.בתשובתה לטענת הנאשם משיבה המדינה תשובות אחדות:
א.לא היתה חובה במקרה זה ליידע את הנאשם בדבר העברת חומר החקירה, מאחר והדעת נותנת שהדבר נודע לו מעצם היותו בהליכי מעצר בטרם הגשת כתב האישום.
 
ב.לא קמה במקרה הזה חובה ליידע את הנאשם לאור הוראת סעיף 60א'(ז) לחסד"פ לפיה החובה לא תחול לגבי מי שבעניינו "הוגש כתב אישום בתקופת מעצרו". מאחר והנאשם היה "במעצר בית", טוענת המדינה לתחולת הסעיף.
 
ג.אף אם נפל פגם טכני באי קיום הוראות סעיף 60א לחסד"פ הוא נרפא בכך שפרקליטת המחוז ביום 7.5.09 (יום לאחר הגשת כתב האישום) החליטה על פטור מחובת היידוע. הגם שלא ניתנו נימוקים להחלטתה במועד זה, בתאריך 7.6.09 הוספו הנימוקים.
 
ד.אין מניעה שחובת השימוע תקויים, גם עתה, לאחר הגשת כתב האישום ובטרם ישיב הנאשם, כאשר כתב האישום תלוי ועומד.
 
4.  דיון:
א. בתי המשפט של הערכאות הדיוניות הוציאו תחת ידן החלטות סותרות בסוגיה שלפתחנו. חלקן הורו על מחיקת כתב האישום אף לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום ובין היתר, מן הטעם שאין דינו של שימוע לאחר כתב האישום כשימוע במועדו. וכן מן הטעם שיש באי כיבוד זכויות ה"יידוע" וה"שימוע" פגם מהותי היורד לשורשו של ענין (ראה:פח(ת"א) 1199/05  מדינת ישראל נ. פולנסקי אחיעם (טרם פורסם [פורסם בנבו], מיום 3.1.07, פח (ת"א) 1138/05 מדינת ישראל נ. יעקב ארד (טרם פורסם [פורסם בנבו], מיום 8.2.07).
חלקן ראו בפגם, פגם טכני אשר תורת הבטלות היחסית, מצדיקה תוצאה של השארת כתב האישום על כנו ועריכת שימוע בדיעבד (ראה ת.פ (ב"ש) 8268/06 מדינת ישראל נ. שוטמן אלכסיי (טרם פורסם [פורסם בנבו], מיום 3.12.06), ת"פ 2088/06 (י-ם) מדינת ישראל נ. ראמי אלגעאפרה ואח' (טרם פורסם) [פורסם בנבו], מיום 2.11.06)
הנימוקים לכאן ולכאן רשומים עלי ספר ואין צורך לחזור עליהם בהחלטתנו הנוכחית.
 
ב. בית המשפט העליון עמד על טיבו וחשיבותו של הליך השימוע באומרו:
"בגדרי השימוע ניתנת לנפגע זכותו לשטוח את טענותיו במלואן, ועל הגורם המחליט להאזין לדברים בנפש חפצה, ומתוך נכונות להשתכנע ככל שבדברים יש ממש ... ניתן לומר, שאין לכם החלטה בדבר הגשת כתב אישום כל עוד לא נערך שימוע ...". (בג"צ 1400/06 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. ממלא מקום ראש הממשלה ואח' (טרם פורסם) [פורסם בנבו],
אך בבש"פ 5310/07 יוסי כשכאש נ. מדינת ישראל [פורסם בנבו], הושארה הסוגיה בצריך עיון "בשאלה האם אי קיום השימוע לפי סעיף  60א גורר בטלות יחסית באופן שניתן לקיים שימוע למפרע, או שמא בטלות מוחלטת נחלקו ערכאות דיוניות ... והיא תיוותר בצריך עיון". 

ג. טענת המדינה כי לצורך סעיף 60א לחסד"פ דין "מעצר בית" כדין "מעצר" לא מקובלת עלינו. מעצר בית בלשון היום יום, אינו אלא תנאי שחרור בערובה על פי סעיף 48(א)(9) לחוק המעצרים "איסור יציאה ממקום מגורים במשך כל היממה או חלק ממנה" כנאמר בבש"פ 9279/07 פלוני נ. מדינת ישראל (טרם פורסם [פורסם בנבו], מיום 11.11.07):
"מעצר בית" איננו "מעצר", אלא אחד מאותם תנאי השחרור עליהם מוסמך להורות בית המשפט לפי סעיף 48 לחוק המעצרים בכלל ... הביטוי "מעצר בית" אין לו זכר בלשון המחוקק. זה ביטוי עממי שמצא דרכו לשגרת הלשון המדוברת והכתובה באולמות בתי המשפט ובהחלטות שיפוטיות ...". 
 
 ד. המונח "מטעמים שיירשמו" שבסעיף 60א(ה) לחסד"פ פורש בהקשר אחר (ס' 15 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985) כך:
"החובה להעלות על הכתב נימוקים להגשתו של אישום פלילי ("מטעמים שיירשמו") מלמדת מעצמה על החשיבות שהמחוקק מבקש ליתן לאותם נימוקים שחובה לרשמם ... יש בה כדי להעיד על הצורך בקיומם של טעמים בני משקל ועל הרצינות שהמחוקק מייחס להחלטה..." ולמועד רישומם: "פשוטם של דברים הוא, שאותם טעמים ירשמו קודם הגשת כתב האישום,  או בד בבד עם הגשתו לבית המשפט ..." (בג"צ 5537/91 אליהו אפרתי נ. עו"ד כרמלה אוסטפלד  ו- 3 אחרים פ"ד מו(3), 501).
 
ה. אף טענת המדינה שהנאשם ידע על העברת חומר החקירה לרשות התביעה, מעצם חקירתו ומעצרו - דינה להידחות. ממילא רב הנאשמים שמוגש נגדם כתב אישום, בוודאי בעבירות פשע, שהם נחקרים ונעצרים ובמה שונה עניינו של נאשם זה מענייננו - לא ידענו.
 
5. הכרעה
 
א.עמדתנו הינה כי במקרה שבפנינו הפגם של אי כיבוד זכויות הנאשם ל"יידוע" ו"שימוע" לפי סעיף 60א לחסד"פ הינו פגם מהותי היורד לשורש הענין ומצדיק מחיקתו של כתב האישום.
באיזון האינטרסים העומדים על כפות המאזניים, אין ספק שהקפדה עם המדינה על מלוי חובותיה בדין ותוך מתן נימוקים בכלל ובמועדם, בפרט, יש בה כדי לחזק את שלטון החוק והשוויון בפני החוק. מה שמצופה מאזרח מן השורה מצופה על אחת כמה וכמה מרשויות אכיפת החוק. האינטרס הציבורי ממילא לא ינזק משום האפשרות העומדת לתביעה להגיש כתב אישום חדש לאחר קיום שימוע שיעשה בנפש חפצה – ומבלי שכתב אישום תלוי ועומד מעל ראשו של הנאשם.
 
ב. בע"פ 6/80 עלי סלים מרזוק מסבלה נ. מדינת ישראל פ"ד לד(4), 725, בוטל כתב אישום נגד נאשם שהורשע ונשלח למאסר ממושך, בשלב הערעור, שתוצאתו היתה זיכוי הנאשם. הטעם שם לביטול היה הגשת כתב האישום שלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב שניתנה בדיעבד. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה זהה לענייננו "עיקרו של דבר, לא מדובר על התיחסות אל הגשת כתב האישום ואל ההליכים שבאו בעקבותיו, באופן רטרוספקטיבי, אלא על החלטה הקודמת להגשתו של האישום. יכול כמובן ותעלה השאלה מדוע דרושה לשם השגת המטרות הנ"ל מסגרת נוקשה ... אולם משקבע המחוקק תנאי כאמור - הרי אין לראות כיבודה של הוראת החוק ובקיומה כפשוטה משום פורמליות שאיננה במקומה".
 
ג. משפעלה המאשימה במקרה שבפנינו כפי שפעלה והחליטה רק לאחר הגשת כתב האישום לפטור עצמה מחובת ההודעה ואחר כך, בנפרד וכחלוף כחודש ימים ולאחר שב"כ הנאשם העלה את הטענה בבית המשפט, מסרה נימוקיה לאותה החלטה, נראה ששימוע בדיעבד אינו רצוי ומקים חשש של ממש שיקשה על המאשימה לבחון טענותיו של הנאשם בנפש חפצה ופתיחות ראויה.
 
6. כעולה מהמפורט לעיל, הננו מקבלים את בקשת הנאשם ומבטלים את כתב האישום על-פי סמכותנו הקבועה בסעיף 15 לחסד"פ.


 
 
משרדנו ממוקם במרכז ת"א בסמוך לרשויות התביעה הפרקליטות ובית המשפט.
משרדנו מייצג בתיקים פליליים ברחבי הארץ. 
עורך דין פלילי איתי רוזין מלווה את לקוחותיו החל משלבי החקירה ועד  לניהול התיק
בבית המשפט והכול במקצועיות, בדיסקרטיות ובאופן אישי והדוק.
משרדנו זמין 24/7 באמצעות דרכי ההתקשרות באתר או במקרים דחופים
בנייד - 050-7219492.

טלפון: 077-2050041

פקס: 077-2050047
דוא"ל:  Itay@rozinlaw.co.il
כתובת:  החשמונאים 100 תל אביב
באתר שלובים עצות, טיפים ומאמרים שכתב עורך דין איתי רוזין.
אך מובן שאין הדברים מהווים ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ באופן פרטני בעורך דין המתמחה בתחום הפלילים

מיקום ודרכי יצירת קשר:

האתר נבנה, עוצב וקודם ע״י מו-טק בניית אתרים

לפניכם מקצת הפרסומים בתקשורת אודות תיקים שטופלו במשרדנו :

עורך דין פלילי איתי רוזין זיכה נאשם משני כתבי אישום בגין איומים ברצח על גרושתו. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
עורך דין פלילי איתי רוזין שחרר ממעצר חשוד בחילופי ירי בין ימ"ר מרכז למשפחת חרירי בג'לג'וליה. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
עורך דין פלילי איתי רוזין משחרר ממעצר חשוד בפדופיליה שנעצר בעקבות תלונה של
אבי דוביצקי.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
עוד תלונת שווא נגד גברים המשטרה לא בודקת אליבי של גברים
לכניסה לכתבה לחץ כאן
חילופי ירי במרכז ג'לג'וליה.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 

עורך דין פלילי איתי רוזין זיכה נאשם משני כתבי אישום בגין איומים ברצח על גרושתו. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עורך דין פלילי איתי רוזין שחרר ממעצר חשוד בחילופי ירי בין ימ"ר מרכז למשפחת חרירי בג'לג'וליה. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עורך דין פלילי איתי רוזין משחרר ממעצר חשוד בפדופיליה שנעצר בעקבות תלונה של
אבי דוביצקי.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עוד תלונת שווא נגד גברים המשטרה לא בודקת אליבי של גברים
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
חילופי ירי במרכז ג'לג'וליה.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עורך דין פלילי איתי רוזין זיכה נאשם משני כתבי אישום בגין איומים ברצח על גרושתו. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עורך דין פלילי איתי רוזין שחרר ממעצר חשוד בחילופי ירי בין ימ"ר מרכז למשפחת חרירי בג'לג'וליה. לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עורך דין פלילי איתי רוזין משחרר ממעצר חשוד בפדופיליה שנעצר בעקבות תלונה של
אבי דוביצקי.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
עוד תלונת שווא נגד גברים המשטרה לא בודקת אליבי של גברים
לכניסה לכתבה לחץ כאן
 
חילופי ירי במרכז ג'לג'וליה.
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
בית המשפט העליון מקבל את הערעור ומפחית בעונשו של דודו מגידיש.    
לכניסה לכתבה לחץ כאן.
 
מעבדת ענק הניבה סמים במיליוני שקלים
פוסטה - נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין ב 15 פברואר 2016  כאן.
 
המשטרה עצרה את החשוד, תושב נתניה (29) מקורבו לשעבר של ריקו שירזי, בחשד כי רצח ביריות את בנו של ראש ארגון הפשיעה. מעצרו הוארך ב-9 ימים, שאר פרטי החקירה חסויים
מעריב - נכתב על ידי אלון חכמון, ב 16 למאי 2016  כאן.
 
תקיפה וחטיפה של חרירי נגד עבדל קאדר.
לכניסה לכתבה לחץ כאן
 
הותר לפרסום : אבי אבוטבול חשוד במעורבות ברצח שי שירזי
המשטרה עצרה אתמול את אבוטבול והיום הוארך מעצרו בשישה ימים. בתחילת השבוע נעצר מיכאל לוי החשוד ברצח שירזי. סנגוריו של אבוטבול: "מדובר במעצר שווא"
מעריב - נכתב על ידי אלי סניור, ב 18 למאי 2016  כאן.
 
 
צעיר שרכב על טרקטורון סמוך להר ברכה רדף אחרי מכונית שגרמה לו לסטות לשוליים. בעקבות הירי הוא שהה במעצר של שב"כ במשך שבוע ונאשם בירי לעבר כלי תחבורה. סנגורו: "הוא ירה ברובה צעצוע ונחקר כאילו מדובר בפרשה ביטחונית חמורה" מעריב - נכתב על ידי אלישע בן קימון וגלעד מורג, ב 4 לספטמבר 2016  כאן.
 
כוחות הביטחון עצרו מתנחל כבן 18 בשבוע שעבר בחשד שירה כדורית ברזל ברובה אוויר אל עבר מונית פלסטינית, כך הותר אחר הצהריים לפרסום. איש לא נפגע באירוע, אך נזק נגרם לשמשת הרכב. המשטרה ושירות הביטחון הכללי מנעו מן הצעיר לפגוש עורך דין במשך ארבעה ימים אחרי מעצרו. היום הוגש נגדו כתב אישום.
מעריב - נכתב על ידי יותם ברגר, ב 4 לספטמבר 2016  כאן.
 
 
תיעוד: נער גבעות רודף אחר מכונית פלסטינית בחווארה 
מה עשה נער גבעות שרכב על טרקטורון אחרי שנהג מונית פלסטיני סטה לכיוונו? בתיעוד שהגיע לחדשות 10 הוא מבצע מרדף ויורה לעבר הנהג הפלסטיני באקדח אוויר. לאחר מכן הוא נעצר לחקירת שב"כ, הודה והתחרט. החוקרים החליטו שלא מדובר באירוע לאומני נכתב על ידי רועי שרון, חדשות ערוץ 10, ב 13 לאוקטובר 2016  כאן.
 
 
גסי כהן, הדור הבא.
העימותים עם המשטרה בשכונה נמשכים: שוטרים תועדו מובילים לניידת קטין כשהוא לבוש בתחתונים בלבד. עצור אחר צולם שוכב על הרצפה וידיו אזוקות מאחורי גבו. בתגובה, מספר פחים בשכונה הוצתו. בקרוב: פגישה בין מפקדת המרחב החדשה לבין תושבי השכונה
נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין ב 13 נובמבר 2016 כאן
 
הקטין הופשט ונעצר, השופטת שחררה אותו
תיעוד המעצר שהגיע לידי חדשות 2 מעלה שאלה בדבר תפקודם של השוטרים בשטח.הקטין שנעצר הובל כשמכנסיו מופשלים – ותלונה הוגשה נגד השוטרים: קטין בן 17, בלי עבר פלילי,
נעצר ברחובות חולון והובל לניידת כשהוא אזוק ומכנסיו מופשלים. האירוע התרחש בליל שבת לעיני צעירים רבים שהיו באזור.
נכתב על ידי גיא פלג, חדשות ערוץ 2 ב 13 בנובמבר 2016 כאן
 
החשד: צעירים היכו למוות סודני בן 40 ש"הטריד נערות"
המשטרה אינה מרחיבה בנוגע לנסיבות התקיפה הקטלנית ברחבת העירייה בפתח תקווה אבל סנגור של אחד העצורים טוען כי מרשו לא היה מעורב בתקיפה שהתפתחה על רקע ניסיונו של המנוח להתחיל עם צעירות מקומיות  
נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין,  ב 22 בנובמבר 2016 כאן
 
נעצר חשוד שני ברצח אזרח סודאן בפתח תקוה בשבוע שעבר
מפרטי החקירה עולה כי קטטה החלה בשל הערות שהעיר אזרח סודאן לנשים שעברו במקום. מעצרם של שני החשודים הוארך עד יום ראשון. המשטרה עצרה אתמול (שני) חשוד נוסף ברצח אזרח סודאן בפתח תקוה בשבוע שעבר. בימים האחרונים ערכה המשטרה חיפושים אחר החשוד.  
נכתב על ידי לי ירון,  ב 22 בנובמבר 2016 כאן
 
הוארך בשישה ימים מעצרו של החשוד ברצח אזרח סודן בפתח תקווה.
בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשישה ימים את מעצרו של בן 19 החשוד ברצח אזרח סודן בשבוע שעבר. על פי החשד, הצעיר היכה את באביקר אדו אבו עלי בן ה-40 סמוך לבניין העירייה יחד עם נער בן 16 לאחר שדיבר עם בנות במקום. 
נכתב על רענן בן צור,  ב 23 בנובמבר 2016 כאן
 
כתבה ששודרה בערוץ 10 - תיעוד: נער גבעות רודף אחר מכונית פלסטינית בחווארה מה עשה נער גבעות שרכב על טרקטורון אחרי שנהג מונית פלסטיני סטה לכיוונו? בתיעוד שהגיע לחדשות 10 הוא מבצע מרדף ויורה לעבר הנהג הפלסטיני באקדח אוויר. לאחר מכן הוא נעצר לחקירת שב"כ, הודה והתחרט. החוקרים החליטו שלא מדובר באירוע לאומני נכתב על ידי רועי שרון, חדשות ערוץ 10, ב 13 לאוקטובר 2016 כאן.
 
כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות
צעיר שרכב על טרקטורון סמוך להר ברכה רדף אחרי מכונית שגרמה לו לסטות לשוליים. בעקבות הירי הוא שהה במעצר של שב"כ במשך שבוע ונאשם בירי לעבר כלי תחבורה. סנגורו: "הוא ירה ברובה צעצוע ונחקר כאילו מדובר בפרשה ביטחונית חמורה"מעריב - נכתב על ידי אלישע בן קימון וגלעד מורג, ב 4 לספטמבר 2016 כאן.
 
כתבה שנכתבה בעיתון הארץ ונכתבה על ידי יותם ברגר, ב 4 לספטמבר 2016
כוחות הביטחון עצרו מתנחל כבן 18 בשבוע שעבר בחשד שירה כדורית ברזל ברובה אוויר אל עבר מונית פלסטינית, כך הותר אחר הצהריים לפרסום. איש לא נפגע באירוע, אך נזק נגרם לשמשת הרכב. המשטרה ושירות הביטחון הכללי מנעו מן הצעיר לפגוש עורך דין במשך ארבעה ימים אחרי מעצרו. היום הוגש נגדו כתב אישום.
 
כתבה שנכתבה ב וואינט ע״י אלי סניור ב18 למאי 2016
הותר לפרסום : אבי אבוטבול חשוד במעורבות ברצח שי שירזי המשטרה עצרה אתמול את אבוטבול והיום הוארך מעצרו בשישה ימים. בתחילת השבוע נעצר מיכאל לוי החשוד ברצח שירזי. סנגוריו של אבוטבול: "מדובר במעצר שווא"
לכניסה לכתבה המלאה לחץ כאן
 
בכתבה שפורסמה במעריב ע״י אלון חכמון בתאריך ה16 למאי 2016 נכתב
המשטרה עצרה את החשוד, תושב נתניה (29) מקורבו לשעבר של ריקו שירזי, בחשד כי רצח ביריות את בנו של ראש ארגון הפשיעה. מעצרו הוארך ב-9 ימים, שאר פרטי החקירה חסויים.